Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, bestelbonnen, leveringen en overeenkomsten, alsook op de uitvoering ervan.

1.2. Iedere afwijking of wijziging aan onderhavige algemene voorwaarden is ongeldig, tenzij deze schriftelijk hebben plaatsgevonden en mits uitdrukkelijke aanvaarding door beide partijen.

1.3. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt in geen geval de nietigheid van de overige voorwaarden of van de onderhavige overeenkomst met zich mee.

1.4. Ondertekening van de offerte en parafering van de algemene voorwaarden impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Art. 2. Voorwerp

2.1. De aannemer verbindt zich ertoe de werken omschreven op de offerte uit te voeren.

2.2. De overeenkomst is een overeenkomst van bepaalde duur. Zij eindigt op de leveringsdatum.

Art. 3 Offerten en overeenkomsten

3.1. Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijsopgaven gedurende 3 maanden.

3.2. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging vanwege de klant en dit met uitdrukkelijke vermelding van de desbetreffende offerte en prijsbepaling. Dergelijke bevestiging dient uiterlijk bij aanvang van de werken te worden overhandigd.

3.3. Elke verandering door de opdrachtgever aan de oorspronkelijke bestelling na prijsopgave, kan enkel gebeuren mits akkoord met de eventueel gewijzigde voorwaarden i.v.m. de prijs, betalingsmodaliteiten, uitvoeringstermijnen etc.

3.4. De beschrijving en de eigenschappen van de producten worden ter informatie meegedeeld en kunnen in gezamenlijk overleg gewijzigd worden, in functie van de specifieke vereisten.

3.5. De klant kan ons steeds telefonisch of per e-mail bereiken en dit op het nummer 0477/51.41.37 en op het e-mailadres admin@bezettingswerkenfransen.be. Bijkomende informatie kan u steeds vinden op onze website www.bezettingswerkenfransen.be

Art. 4 Verplichtingen Bezettingswerken Fransen

4.1. Wij verbinden ons ertoe de overeenkomst steeds conform de regels van de kunst en volgens de geldende professionele normen uit te voeren. Wij verbinden ons ertoe steeds in het mate van het mogelijke de klant op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in de planning van de werken.

4.2. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het feit dat er een vaste leveringstermijn is bedongen, die slechts in de gevallen overeengekomen in deze overeenkomst kan verlengd worden met een redelijke termijn.

Art. 5 Verplichtingen klant

5.1 Gedurende de overeenkomst

 • a. De klant verbindt zich ertoe de aannemer alle nodige informatie voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking te stellen. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij laattijdigheid vanwege de opdrachtgever kan Bezettingswerken Fransen niet verantwoordelijk gesteld worden voor administratieve boetes, bijslagen en intresten die kunnen voortspruiten uit laattijdige mededelingen en aangiften.
 • b. Indien de nodige gegevens niet tijdig aan Bezettingswerken Fransen wordt verstrekt, heeft Bezettingswerken Fransen bovendien het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.
 • c. Behoudens afwijkend schriftelijk beding is Bezettingswerken Fransen niet belast met het onderzoek naar de echtheid en de volledigheid van de documenten die haar door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 • d. Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Bezettingswerken Fransen behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
 • e. De klant verbindt zich ertoe de in de overeenkomst gestipuleerde werken mogelijk te maken en hiervoor toegang te verlenen tot de werf. De klant dient er voor te zorgen dat de werf vlot bereikbaar is en dat de aannemer tijdig over de sleutels beschikt indien de werf afgesloten is.
 • f. De klant verbindt zich ertoe de aanvang en uitvoering van deze overeenkomst niet te vertragen om welke reden dan ook.
 • g. Indien de klant een van de verplichtingen van dit artikel niet naleeft zal hij gehouden zijn tot vergoeding van de extra kosten. Indien deze nalatigheid aanhoudt gedurende langere periode zal dit neerkomen op een beëindiging van de overeenkomst door de klant en zal deze gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het totaalbedrag van de offerte of een redelijke schadevergoeding en de betaling van de tot dan uitgevoerde werken. Indien de vertraging daarentegen te wijten is aan de aannemer zal hij gehouden zijn tot betaling van een redelijke schadevergoeding.

5.2 Na de overeenkomst
Na de leveringsdatum is de klant verplicht tot teruggave van de stellingen en andere hulpmiddelen gebruikt door de aannemer.

5.3. Vergunningen

 • a. In het geval dat de opdracht (administratieve) vergunningen vereisen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft deze vergunningen. Eventuele schade en boetes vallen ten laste van de klant.
 • b. Indien wij extra kosten hebben door het niet aanbrengen van de juiste vergunning zal de klant gehouden zijn de extra kosten zoals verplaatsingskosten en uurloon dienen te vergoeden.

Art. 6 Prijzen

6.1. De prijzen worden opgemaakt aan de hand van de ter beschikking zijnde gegevens op basis van de plannen, het lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat en indicatieve uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in onze offerte.

6.2. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen. De BTW, alsmede andere mogelijke heffingen en lasten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

6.3. De prijs op de offerte en factuur geldt als enige geldige prijs behoudens andere bepalingen onder dit beding.

6.4. Beschadigingen of delen waarvoor wij dienen terug te komen worden vergoed aan het tarief van 45 euro per uur exclusief BTW. Dit bedrag geldt bovenop het bedrag vermeldt in de offerte.

6.5. Het afplakken van de ramen en deuren zit inbegrepen in de m2 prijs.

6.6. Volgende werken zijn meerwerken en vallen niet onder het bedrag vermeld in de offerte: Afwerken van binnen deuren, het plaatsen van dikke buitenisolatie, afdekchape, het op verzoek van de klant laten staan van de buitenstelling en het plaatsen van versteviging in de buitenisolatie. Deze opsomming is een niet limitatieve lijst, ze kan steeds naar billijkheid aangevuld worden.

6.7. Indien de klant wenst dat de aannemer extra werken uitvoert dan omschreven op de offerte/factuur zal hiervoor voor het aanvatten van de meerwerken een prijs schriftelijk worden overeengekomen.

Art. 7 Voorschot

7.1. De uitvoering van deze overeenkomst kan slechts geschieden na betaling van het voorschot, begroot op 30% van het factuurbedrag.

7.2. Bij niet-betaling van het voorschot zijn wij gerechtigd de uitvoering van de werken op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot betaling van een schadevergoeding.

7.3. De klant kan het voorschot aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij verschuldigd is aan de aannemer.

7.4. Indien de overeenkomst door ons of door de klant wordt beëindigd zullen de niet aangewende voorschotten integraal worden teruggestort.

Art. 8 Uitvoering en aanvaarding

8.1 Termijnen

 • a. De uitvoerings- of leveringstermijnen worden bepaald in werkdagen. Zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en jaarlijkse vakantiedagen worden hier niet bij inbegrepen. Bij weersomstandigheden, dewelke de uitvoering van de opdracht gedurende te minste 4 uur onmogelijk zouden maken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerdert met de tijd nodig voor de heropstart van de werken, dewelke minstens 5 werkdagen bedraagt.
 • b. Vertraging van de uitvoering of levering in het kader van deze termijnen, geeft de opdrachtgever geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient de aannemer minstens een bijkomende termijn van 30 dagen te gunnen na het uiterstecontractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling. Indien de opdracht na het verstrijken van deze bijkomende termijn niet voltooid is, heeft de opdrachtgever, uitgezonderd indien het een onderneming betreft, het recht op schadeloosstelling ten belopen van 10% op het nog te factureren gedeelte. Ingeval de niet-levering, laattijdige levering of laattijdige uitvoering te wijten aan de niet-levering van onze leveranciers ziet de opdrachtgever af van elk verhaal ten opzichte van de aannemer. Deze omstandigheid maakt, behoudens de hieronder bepaalde omstandigheden, een vorm van contractuele overmacht uit.
 • c. Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behoudt de aannemer zich het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dit ogenblik uitgevoerd werken zullen dan gefactureerd worden en gelden als onmiddellijk opeisbaar.

8.2 Aanvaarding van de werken

 • a. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt overeengekomen dat indien binnen de 14 dagen na het beëindigen der werkzaamheden geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de werken geacht worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 • b. Verdere werken door andere ambachtslieden aan de door ons uitgevoerde werken, mogen slechts gebeuren na aanvaarding van onze werken.

8.3 Overmacht

 • a. Ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst door onvoorzienbare omstandigheden is er sprake van overmacht.
 • b. Als overmacht kan op niet limitatieve wijze beschouwd worden: slechte stabiliteit van de ondergrond, schade door derde, etc.
 • c. Ze geven partijen het recht de herziening of de ontbinding van de overeenkomst te vragen, onverminderd het recht op schadevergoeding. De partijen zijn in dat geval tot geen verdere schadeloosstelling gehouden. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8.4. Solvabiliteit

 • a. Wanneer de aannemer in de loop van de uitvoering van de opdracht kennis neemt van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, behoudt de aannemer zich het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven. Bij gebreke hieraan heeft de aannemer het recht de overeenkomst te annuleren met facturatie van het reeds uitgevoerde en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling gehouden in hoofde van de aannemer.

Art. 9 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

9.1. De partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen mits in acht name van een redelijke opzeggingsvergoeding ten bedrage van 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht met minimum van 500 euro en betaling van de geleverde prestaties.

9.2. Elke opzeg van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Bezettingswerken Fransen. In geval van aanvaarding van de opzeg is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij Bezettingswerken Fransen een hogere schade aantoont.

9.3. De partijen kunnen de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de andere partij en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden ingeval van een voldoende zwaarwichtig gebrek vanwege de andere partij. Deze bepaling doet geen afbreuk van het recht op een redelijke schadevergoeding.

Art. 10 Vervanging

Indien de aannemer in de onmogelijkheid is de diensten zelf uit te voeren mogen zij zich laten vervangen. De aannemer garandeert dat de diensten geleverd door de vervangers van dezelfde hoogstaande kwaliteit zijn. De wettelijk noch de contractuele garanties zullen hierdoor aangetast worden.

Art. 11 Betalingsmodaliteiten

11.1. Eventuele vragen of klachten met betrekking tot de facturatie dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en via aangetekende zending kenbaar te worden gemaakt aan de heer David Fransen. Facturen waarover er geen schriftelijke opmerkingen werden geformuleerd binnen deze termijn, worden als goedgekeurd beschouwd.

11.2. De factuur is betaalbaar door middel van overschrijving op het rekeningnummer BE57 1430 9606 2235 onder vermelding van het factuurnummer en dit binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum.

11.3. Bij gebreke aan betaling binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal bij niet-betaling het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% (met een minimum van 150 euro) ten titel van schadevergoeding. Ingeval de klant niet stipt betaalt op de voorziene vervaldag, zal het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden.

11.4. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord is onderhavig beding tevens van toepassing bij toekenning van termijnen van uitstel of afbetalingstermijnen.

11.5. In het geval dat wij in gebreken blijven de contractuele verplichtingen na te leven, heeft de klant recht op gelijkwaardige wettelijke intresten en schadebeding.

11.6. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar.

Art. 12 Niet-naleving van de overeenkomst

12.1. Ingeval van een niet-correcte naleving van de overeenkomst hebben partijen het recht de overeenkomst (tijdelijk) zonder ingebrekestelling op te schorten gedurende de niet-correcte naleving zonder dat dit recht kan geven op enige vorm van schadevergoeding noch de ontbinding van de overeenkomst kan rechtvaardigen voor de partij die in gebreke blijft.

12.2. Tevens hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling zonder dat dit recht kan geven op enige vorm van schadevergoeding noch de ontbinding van de overeenkomst kan rechtvaardigen voor de partij die in gebreke blijft.

12.3. Partijen behouden het recht een schadevergoeding te vorderen van de partij die de overeenkomst niet naleeft.

Art. 13 Garantie

13.1. Alle wettelijke garanties zijn van toepassing op deze overeenkomst en dienen opgeworpen binnen de 8 dagen na de vaststelling van het gebrek.

13.2. Uitgesloten van deze waarborg zijn onder meer schade veroorzaakt door overmacht, vorst- en vochtschade, alsmede de verkeerde behandeling en onderhoud van de gebruikte materialen evenals schade of vertraging veroorzaakt door elastische voegen die niet door Bezettingswerken Fransen geplaatst zijn noch voor elastische voegen door ons geplaatst doch niet correct onderhouden door de klant.

13.3. De aannemer zal in geen geval tot vrijwaring voor verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

Art. 14 Gebreken aan de werken

14.1. Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen binnen de 14 dagen na de definitieve oplevering ervan te worden gemeld per aangetekend schrijven. Na deze termijn worden zij geacht te zijn aanvaard en vormen dan ook geen grond tot enige schadevergoeding.

14.2. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan, zijnde uiterlijk binnen de 8 dagen, door de opdrachtgever aan de aannemer te worden meegedeeld per aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 2 jaar na de aanvaarding der werken.

14.3. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de tienjarige aansprakelijkheid indien deze van toepassing is.

14.4. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft de opdrachtnemer de keuze om de gebreken te herstellen conform de bestelbon dan wel hiervoor een schadevergoeding te betalen.

14.5. De schadevergoeding waartoe de opdrachtnemer op basis van de gesloten overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde sommen bedragen. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is niet toegelaten dat de opdrachtgever betalingen van de openstaande facturen inhoudt.

14.6. In geen geval is de aannemer aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen door de opdrachtgever.

14.7. De klant erkent en aanvaardt dat de aannemer de excepties en exoneraties, die de fabrikant t.o.v. de verkoper kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

14.8. De klant erkent en aanvaardt dat de aannemer niet aansprakelijk kan gehouden worden voor een lichte fout door hem gemaakt.

Art. 15 Overdracht en risico’s

15.1. Alle goederen worden op risico van de aannemer tot de werf gebracht. De opdrachtgever dient er evenwel voor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd worden en op een veilige en droge manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten zullen worden aangerekend aan een forfait van 150 euro.

15.2. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de koper het moment van de levering van het goed.

Art. 16 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen zal toebehoren aan Bezettingswerken Fransen tot de algehele betalingen van de al de verschuldigde facturen. De klant gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Art. 17 Privacy en Verwerking van persoonsgegevens

17.1. Bezettingswerken Fransen en de klant erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) vanaf 25 mei 2018 en deze te zullen naleven.

17.2. Onder persoonsgegevens wordt onder meer verstaan naam, adres, identificatienummer, locatiegegevens of andere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

17.3. De door Bezettingswerken Fransen verzamelde persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de diensten geleverd door Bezettingswerken Fransen, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. De klant is in dit opzicht de verwerkingsverantwoordelijke en is degene die het doel en de middelen voor de verwerking beheerst. Bezettingswerken Fransen als verwerker erkent dat de persoonsgegevens enkel vertrouwelijk verwerkt zullen worden ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal geen persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat Bezettingswerken Fransen hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.

17.4. Onder “aanwenden” of “verwerken” dient te worden verstaan elke vorm van bewerking, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

17.5. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming vanwege de klant. Wanneer Bezettingswerken Fransen beroep doet op derden in onderaanneming, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de aan Bezettingswerken Fransen verstrekte persoonsgegevens, ziet Bezettingswerken Fransen toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.

17.6. Bezettingswerken Fransen verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

17.7. De klant heeft het recht op inzage en om kosteloze verbetering en/of weglating van de verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens instemming tot verwerking in te trekken.

17.8. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Dhr. David Fransen (admin@bezettingswerkenfransen.be). Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (022/13.85.40 of www.privacycommission.be).

Art. 18 Geschillen

Alle overeenkomsten tussen bezettingswerken Fransen en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische Recht. Voor de geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomsten zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de aannemer bevoegd, zijnde de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout

Sterk team
Goede planning
Kwaliteit
Duidelijke communicatie